Općina Lukavac ponovo traži vatrogasce, vozače, namještenike…

Kako to odgajate djecu Bošnjaci? Da ih Četnici zavode!
May 15, 2019
Takmičenje iz matematike: Arijana i Asja prvoplasirane u konkurenciji 1.500 učenika
May 15, 2019

Općina Lukavac ponovo traži vatrogasce, vozače, namještenike…

Na osnovu člana 74. i člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa državne službe općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac”, broj: 3/19), Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika i namještenika-pripravnika u Jedinstveni općinski organ uprave općine Lukavac

 • 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent u Službi civilne zaštite – 3 (tri) izvršioca;
 • 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila u Službi civilne zaštite – 2 (dva) izvršioca;
 • 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa u Službi za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac;
 • 1/04 Namještenik – pripravnik sa završenim SSS/IV stepenom stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili tehnička škola u Službu za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac.

Opći uslovi za prijem namještenika:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 4. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 5. da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova iz člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, lica trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Lukavac, i to:

Za poziciju broj: 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV/III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 6 mjeseci radnog staža na poslovima struke nakon sticanja stručne spreme, položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Za poziciju broj: 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV/III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 6 mjeseci radnog staža na poslovima struke nakon sticanja stručne spreme, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, položen vozački ispit “C” kategorije.

Za poziciju broj: 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili upravna škola, položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole i poznavanje rada na računaru.

Za poziciju broj: 1/04 Namještenik – pripravnik:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili tehnička škola,
 2. da nema ostvaren radni staž nakon završene srednje škole.

Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija):

 1. prijava na Javni oglas, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa, broj telefona, e-mail adresa),
 2. važeći izvod iz matične knjige rođenih,
 3. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci),
 4. diploma o završenoj srednjoj školi,
 5. svjedodžba o završenom svakom razredu srednje škole,
 6. ovjerena izjava da lice u poslednje 2 (dvije) godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (ne starija od 3 mjeseca),
 7. ovjerena izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starija od 3 mjeseca),
 8. dokaz o radnom stažu (za poziciju 1/01, 1/02 i 1/03),
 9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike (za poziciju 1/01, 1/02 i 1/03),
 10. dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za poziciju 1/01 i 1/02),
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu “C” kategorije (za poziciju 1/02),
 12. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 1/03),
 13. dokaz da lice nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (ovjerena izjava) i dokaz da se nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje (za poziciju 1/04),
 14. dokaz o pripadnosti kategoriji boračke populacije: ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, te demobilisani borci/branitelji i članovi njihove uže porodice. Dokaz prilažu lica koja pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

U skladu sa odredbama člana 79. i 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i člana 105. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, prijem namještenika vrši se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a prijem namještenika pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Lica koja blagovremeno dostave potpune prijave i dokaze da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupiti intervijuu. Interviju podrazumijeva provjeru znanja iz oblasti Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (za poziciju 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent i 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila), Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (za poziciju 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa i 1/04 Namještenik – pripravnik) i ispit općeg znanja (za pozicije 1/01, 1/02, 1/03 i 1/04).

O terminu održavanja intervijua kandidati će biti naknadno obavješteni.

Postupak izbora namještenika i namještenika – pripravnika, provodi komisija za izbor koja će razmotriti pristigle prijave, provesti interviju i utvrditi listu kandidata, te istu dostaviti Rukovodiocu organa državne službe na izbor.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa liste kandidata. U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju lica u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihifizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije kažnjavan (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca).

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje” i službenoj internet stranici općine Lukavac.

Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili lično u šalter salu općine Lukavac, sa naznačenom pozicijom na koju se prijavljuje, na adresu:

OPĆINA LUKAVAC – Stručna služba općinskog načelnika – “Komisija za provođenje postupka prijema namještenika i namještenika – pripravnika (sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju – ne otvaraj)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *